Канатица Център Представяне (из Устава)


Канатица Център Представяне (из Устава)


Канатица Център е неправителствена организация с идеална цел, създадена под формата на Читалище по закона за българските Читалища през 2017 година в град София.


Чл. 4 Основни цели на читалището са:

- Запазване на обичаите и традициите на българския народ
- Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание
- Развитие и обогатяване на културния живот
- Развитие на социалната и образователната дейност
- Разширяване на знанията на гражданите за постиженията на науката, изкуството и културата

- Приобщаване на гражданите към постиженията на науката, изкуството и културата.


Приобщаване на гражданите към постиженията на науката, изкуството и културата.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ


Чл. 5 Средствата, с които читалището ще постига своите цели са:
- Организиране на школи, кръжоци, курсове, празненства, концерти, чествания и младежки дейности
- Събиране и разпространяване на знания за родния край
урежда и поддържа онлайн библиотека като част от създаване и поддържане на електронна информационна мрежа
- Предоставяне на компютърни и интернет услуги
- Осъществяване на национален и международен културен обмен с организации със сходни цели и интересиКоментари

Популярни публикации от този блог

Канатица Център ЕкипЪт

Канатица Център Партньори